O spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Psyché Consult s. r. o.
Stred 2203/35
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 699 097
DIČ: 2023089574
 

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
ČÚ: 2884763001/5600
IBAN: SK 17 5600 0000 0028 8476 3001
BIC: KOMASK2X
 

Obchodný register

Okresný súd Trenčín
Deň zápisu: 17. august 2010
Vložka číslo 23421/R