Psychiatria

V našej psychiatrickej ambulancii poskytujeme starostlivosť v celom rozsahu psychiatrickej problematiky, ktorá zahrňuje diagnostiku a liečbu duševných porúch a ochorení, podpornú psychoterapiu, nácvik relaxácie a farmakologickú liečbu.

Venujeme sa:

  • organickým duševným poruchám, ktoré súvisia s ochorením, úrazom alebo iným postihnutím mozgu, vrátane demencií
  • poruchám psychiky a správania v súvislosti s nadmernou konzumáciou alkoholu
  • celému spektru psychotických porúch, t.j. akútnym a prechodným psychotickým poruchám, schizofrénnym poruchám a poruchám
    s bludmi
  • poruchám nálady, úzkostným stavom a psychickým poruchám vznikajúcim pri záťažových životných situáciách
  • neorganickým poruchám spánku, poruchám príjmu potravy
  • v prípade potreby pracujeme aj s najbližším rodinným prostredím

Neposkytujeme:

  • substitučnú liečbu v rámci drogovej závislosti