Cenník

Platný od 1. februára 2022.

Poradové číslo Názov výkonu Cena
1. Konzultácia počas ordinačných hodín (max. 15 min.) 20,- €
2. Konzultácia mimo ordinačných hodín (max. 50 min.) 50,- €
3. Konzultácia v deň pracovného voľna (max. 50 min.) 110,- €
4. Vyšetrenie počas ordinačných hodín na vlastnú žiadosť pacienta (samoplatca) – komplexné diskrétne vyšetrenie (max. 50 min.)* 50,- €
5. Vyšetrenie počas ordinačných hodín na vlastnú žiadosť pacienta (samoplatca) – kontrolné diskrétne vyšetrenie (max. 20 min.)* 20,- €
6. Vyšetrenie počas ordinačných hodín na vlastnú žiadosť pacienta (samoplatca) – komplexné vyšetrenie (max. 50 min.)* 50,- €
7. Vyšetrenie počas ordinačných hodín na vlastnú žiadosť pacienta (samoplatca) – kontrolné  vyšetrenie (max. 20 min.)* 20,- €
8. Vystavenie lekárskej správy o zdravotnom stave na základe zdravotnej dokumentácie poskytnuté pre administratívne účely (napr.
pre účely regresného konania, výkon športu, práce alebo cesty do zahraničia, pre potreby úradu práce, poisťovne, pre žiadateľa vo veci bytových záležitostí, držiteľa alebo žiadateľa o vodičský preukaz, nosenie zbrane, o pracovnej spôsobilosti do zamestnania, pre potreby vzdelávania)
15,- €
9. Vyšetrenie pre administratívne účely potrebné pre vystavenie lekárskej správy uvedenej v bode 8. 50,- €
10. Vypracovanie posudku o zdravotnej spôsobilosti pre potreby poisťovne na žiadosť pacienta. 30 až 80,- €
11. Vystavenie lekárskej správy na žiadosť pacienta na základe zdravotnej dokumentácie pre potreby orgánov činných v správnom, občianskom alebo trestnom súdnom konaní. 40,- €
12. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta. 10,- €
13. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod. od požiadania. 15,- €
14. Vystavenie náhradného tlačiva pri strate pôvodného tlačiva. 3,- €
15. Doručenie predpisu liekov alebo lekárskej správy poštou na žiadosť pacienta. 15,-€
16. Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta, u samoplatcov (položky cenníka 4 až 7) alebo v rámci vyšetrení pre administratívne účely (položky cenníka 9 až 11). 7,- €
17. Vystavenie predpisu liekov mimo komplexného alebo kontrolného vyšetrenia pre samoplatcov. 2,- €
18. Psychoterapia nezatriedená inde (max. 50 min.) 50,- €
19. Odoberanie anamnézy od príbuzných alebo vedenie člena spoločnej domácnosti v trvaní do 15 min. (týka sa položiek cenníka 2 až 7 a položky 9). 10,- €

Poznámky:

* V prípade diskrétneho vyšetrenia nie je záznam o vyšetrení poskytovaný tretím stranám, zdravotná dokumentácia je uchovávaná len v elektronickej forme.  V prípade vyšetrení mimo zdravotného poistenia sa uhrádza v plnej výške aj cena predpísaných liekov, prípadne odber biologického materiálu. Biochemické vyšetrenie si pacient uhrádza podľa cenníka príslušného laboratória.

Cenník je vypracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.